Αφαίρεση υπολοίπου πληρωμών (με προσθήκη Δωρεάν ημερών)